Hướng dẫn rà soát kiểm tra trước khi đăng

Khi nhận được thông báo của Tạp chí về thiết kế, lịch đăng tạp chí, tác giả kiểm tra các nội dung trong mục Xuất Bản

Sau khi kiểm tra các nội dung xuất bản và các nội dung Tạp chí yêu cầu, tác giả thêm lời nhắn để thông báo lại cho Tạp chí

Last updated