Thao tác sau khi bài báo được phê duyệt

Bài báo sau khi được phản biện duyệt về nội dung, sẽ được đưa vào Quy trình Biên tập.

Tại quy trình biên tập, biên tập và tác giả trao đổi với nhau thống nhất nội dung và format. Sau đó, sẽ được chuyển quy trình xuất bản. Tại mỗi quy trình, biên tập phụ trách cần phân công nhân sự phù hợp để thực hiện quy trình biên tập và thiết kế cho bài báo.

Để chọn số xuất bản cho bài báo đã biên tập xong, biên tập phụ trách chọn tab Xuất bản => Số xuất bản => Chọn số báo

Biên tập có thể sắp xếp vào các số báo chuẩn bị đăng bằng cách chọn số báo phát hành tương ứng

Tất cả các nội dung trong tab Xuất bản cần được kiểm tra lại, từ Tiêu đề & Tóm tắt, Tác giả, Từ khóa, tài liệu tham khảo, tệp bài báo cuối cùng, chỉ số định danh cho bài báo... trước khi đăng (Chú ý: Nên chọn English để hiển thị tiếng Việt và tiếng Anh song song, tránh sửa tiếng Việt mà không sửa tiếng Anh và ngược lại).

Sau khi tất cả các bài báo trong số đều đã được biên tập và thiết kế, số báo đã chuẩn bị để xuất bản xong, để xuất bản tạp chí số đó vào mục Số báo => Số chuẩn bị xuất bản => chọn Xuất bản số báo xuất bản.

Chú ý: Các nội dung của số báo cần phải được kiểm tra đầy đủ và gán chỉ số DOI trước khi đăng

Last updated