Đọc và xuất file ý kiến nhận xét của người phản biện

Khi phản biện gửi ý kiến phản biện cho bài báo tới hệ thống, người phụ trách bài báo sẽ mở ý kiến phản biện bằng cách Chọn Đọc phản biện

Người phụ trách có thể xuất phiếu phản biện dưới dạng tệp PDF để in ra cho người phản biện ký để nộp lưu chiểu (nếu cần) bằng cách chọn Xuất PDF phiếu phản biện.

Sau khi đọc ý kiến đánh giá của người phản biện, người phụ trách chọn xác nhận đã đọc và thực hiện các bước tiếp theo:

1. Nếu người phản biện chấp nhận hoặc không duyệt nội dung bài gửi, có thể chuyển sang Quy trình biên tập bằng cách chọn Chấp nhận bài báo hoặc từ chối bài báo

2. Nếu cần gửi tác giả chỉnh sửa, Chọn mục Yêu cầu sửa đổi như hướng dẫn gửi tác giả ý kiến phản biện và thông báo của Tạp chí

3. Sau khi tác giả chỉnh sửa bài báo và tải tệp sửa đổi lên, nếu bài báo vẫn cần gửi lại phản biện, người phụ trách chọn Vòng phản biện mới và thực hiện các bước như hướng dẫn gửi bài báo tới phản biện phía trên

Last updated