Kiểm tra lịch sử email

Để kiểm tra lịch sử email đã được gửi, người quản trị đăng nhập vào tài khoản và tại dashboard, chọn Công cụ => Quy trình làm việc => Emails => Lịch sử Email để chọn email cần kiểm tra.

Chú ý: Trong trường hợp bị lỗi, email gửi bị thất bại, hệ thống sẽ thử gửi lại trong vòng 15 phút và trong 3 lần. Ngoài ra, người quản trị cũng có thể tự chủ động gửi lại mail lỗi.

Trong trường hợp người quản trị cần tìm kiếm một email cụ thể, người quản trị chọn Tìm kiếm để tìm thư theo nội dung, trạng thái của email

Last updated