Gửi tác giả ý kiến phản biện và thông báo của Tạp chí

Sau khi nhận được ý kiến của người phản biện, nếu vẫn cần gửi tác giả chỉnh sửa, Chọn mục Yêu cầu sửa đổi; Khi đó Thông báo yêu cầu chính sửa sẽ được gửi về mail của tác giả

Sau khi tác giả chỉnh sửa, nếu Tòa soạn vẫn cần gửi thêm phản biện, có thể chọn gửi thêm 1 vòng phản biện nữa cho đến khi không còn vấn đề cần sửa chữa.

Nếu không còn vấn đề gì có thể chuyển tiếp chọn Chấp nhận bài báo hoặc Từ chối bài báo

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn gửi tác giả ý kiến phản biện và thông báo của tạp chí trong video dưới đây:

Last updated