Chỉnh sửa chân trang (footer)

Để chỉnh sửa footer, Admin chọn mục Cài đặt => Website => Giao diện => Cài đặt. Rồi chỉnh sửa các nội dung theo yêu cầu tạp chí.

Last updated