Gán chỉ số DOI cho số báo

Để gán chỉ số DOI cho 1 số báo, vào Issue => Future Issue (số báo sắp xuất bản)

Chọn 1 số báo định gán số DOI, box Issue Management hiện lên chọn Identifiers => Assign the DOI to this issue => Save

Last updated