Thay đổi cấu hình và thay lại DOI cho tất cả DOI đã có

Sau khi đã publish bài báo/số báo, đã gán DOI, nhưng Tòa soạn quyết định thay đổi cấu hình các thông tin hiển thị trên link DOI, admin có thể gán lại chỉ số DOI cho tất cả các bài và số báo bằng cách: Tại dashboard chọn Tool => Import/Export => CrossRef XML Export Plugin

Tại box CrossRef XML Export Plugin chọn DOI Plugin Settings

Tại box DOI Plugin Settings kéo xuống dưới chọn Reassign DOIs Save lại. Link DOI đã được thay đổi theo cấu hình mới cho tất cả các bài báo/ số báo đã đăng tải trên website.

Last updated