Kiểm tra mức độ trùng lặp cho bài báo

Dành cho Tạp chí sử dụng plugin kiểm tra mức độ trùng lặp (https://kiemtratailieu.vn/)

Các bài báo của tác giả khi gửi tới hệ thống sẽ được kiểm tra mức độ trùng lặp như hình dưới đây. Các thông tin về mức độ trùng lặp này

Lưu ý: Người quản trị có thể điều chỉnh những tài liệu nào tác giả tải lên cần kiểm tra trùng lặp theo hướng dẫn chỉnh sửa thành phần bài báo

Người dùng chọn mục Trùng lặp để kiểm tra mức độ trùng lặp của tài liệu.

Mức độ trùng lặp của tài liệu và số nguồn trùng lặp được thể hiện tại cột đầu tiên bên phải hình trên trong mục Điểm số như hình trên.

Mức độ trùng lặp của các câu, đoạn văn trong tài liệu được thể hiện bằng màu sắc và nội dung ở cột thứ 2 bên phải.

Mức độ trùng lặp của các câu, đoạn văn (so với câu văn trong nguồn cơ sở dữ liệu) được chia theo các màu:

- Không bôi màu: Không trùng lặp hoặc mức độ trùng lặp dưới 50%.

- Vàng: Mức độ trùng lặp thấp, độ trùng lặp trong khoảng 50-70%.

- Cam: Mức độ trùng lặp trung bình, độ trùng lặp trong khoảng 70-90%.

- Đỏ: Mức độ trùng lặp cao, độ trùng lặp trên 90%.

Hướng dẫn sử dụng chi tiết: https://manual.kiemtratailieu.vn/xem-ket-qua-kiem-tra-trung-lap

Vui lòng tham khảo hướng dẫn kiểm tra mức độ trùng lặp cho bài báo sử dụng phần mềm kiemtratailieu.vn trong video sau:

Last updated