Tạo số báo

Đăng nhập với tài khoản là admin/editor/journal manager. Chọn Bảng điều khiển

Khi vào menu “số báo”, chúng ta sẽ có 2 tab: các số chuẩn bị xuất bản và các số đã được xuất bản

Chọn tạo số mới, cửa sổ tạo số mới hiện lên, bổ sung các thông tin Volume (tập), Issue (số) năm xuất bản, tiêu đề (nếu thông tin nào không cần hiển thị thì bỏ chọn trong các ô tick bên dưới); Tải ảnh bìa lên và ấn lưu lại

Để sửa thông tin các số trước, đã xuất bản, click vào mũi tên cạnh số tương ứng, chọn chỉnh sửa

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn tạo số báo và gán các bài báo vào số báo đã tạo theo video dưới đây:

Last updated