Đăng nhanh bài báo

Đăng nhập với tài khoản là editor/journal manager. Chọn Bảng điều khiển
Trong bảng điều khiển, chọn Công cụ Nhập liệu/ xuất liệu
Trong danh sách các công cụ Nhập liệu/xuất liệu, chọn Plugin Gửi nhanh
Chọn ảnh minh họa cho bài báo, ngôn ngữ (tiếng Việt/tiếng Anh), Chuyên mục ; nhập tiêu đề bài báo (Chú ý nhập cả tiếng Việt và tiếng Anh)
Để lên danh sách tác giả, chọn Thêm tác giả
Do cách thức hiển thị họ tên theo ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh khác nhau, đối với tác giả nước ngoài vẫn để thông tin họ tên như bình thường; còn đối với tác giả trong nước cần điền:
  • Tên: Tên đệm + Tên riêng
  • Họ: Họ
Và điền đầy đủ Họ + tên đệm + tên riêng và mục "Tên Công khai ưu thích" (Chú ý: Điền cả vào ô Tiếng Việt và tiếng Anh)
Thêm đầy đủ thông tin của tác giả (cơ quan, chức danh, lý lịch khoa học của tác giả... nếu tạp chí muốn thể hiện trên website)
Lưu ý: điền vai trò của tác giả, nếu đó là tác giả liên lạc chính thì tick vào ô Liên hệ chính từ biên tập
Tiếp tục bổ sung Tóm tắt, từ khóa, Tài liệu tham khảo
Để upload file bài báo, chọn Thêm bản mềm
Trong cửa sổ Thêm bản mềm hiện lên, chọn định dạng cho bài báo, ngôn ngữ, Chọn lưu lại
Trong Cửa sổ tiếp theo hiện lên chọn chuyên mục (Văn bản của bài báo), và chọn file bài báo up lên Chọn tiếp tục (2 lần) rồi chọn hoàn thành ở bước xác nhận.
Bài báo có thể chưa xuất bản chọn "Chưa xuất bản" hoặc chuẩn bị để xuất bản và đã được xếp số, chọn “Chọn số báo”. (Cách tạo số báo như link này)
Sau khi chọn “chọn số báo”, các mục như hình sẽ được mở ra Chọn số báo đã tạo, bổ sung số trang. Và lưu lại.