Đăng nhanh bài báo

Đăng nhập với tài khoản là editor/journal manager. Chọn Bảng điều khiển

Trong bảng điều khiển, chọn Công cụ Nhập liệu/ xuất liệu

Trong danh sách các công cụ Nhập liệu/xuất liệu, chọn Plugin Gửi nhanh

Chọn ảnh minh họa cho bài báo, ngôn ngữ (tiếng Việt/tiếng Anh), Chuyên mục ; nhập tiêu đề bài báo (Chú ý nhập cả tiếng Việt và tiếng Anh)

Để lên danh sách tác giả, chọn Thêm tác giả

Điền đẩy đủ thông tin tác giả:

  • Tên: Tên đệm + Tên riêng

  • Họ: Họ

Và điền "Tên Công khai ưu thích" (nếu tác giả có bút danh hoặc tên gọi khác)

Thêm đầy đủ thông tin của tác giả (cơ quan, chức danh, lý lịch khoa học của tác giả... nếu tạp chí muốn thể hiện trên website)

Lưu ý: điền vai trò của tác giả, nếu đó là tác giả liên lạc chính thì tick vào ô Liên hệ chính từ biên tập

Tiếp tục bổ sung Tóm tắt, từ khóa, Tài liệu tham khảo

Để upload file bài báo, chọn Thêm bản mềm

Trong cửa sổ Thêm bản mềm hiện lên, chọn định dạng cho bài báo, ngôn ngữ, Chọn lưu lại

Trong Cửa sổ tiếp theo hiện lên chọn chuyên mục (Văn bản của bài báo), và chọn file bài báo up lên Chọn tiếp tục (2 lần) rồi chọn hoàn thành ở bước xác nhận.

Bài báo có thể chưa xuất bản chọn "Chưa xuất bản" hoặc chuẩn bị để xuất bản và đã được xếp số, chọn “Chọn số báo”. (Cách tạo số báo như link này)

Sau khi chọn “chọn số báo”, các mục như hình sẽ được mở ra Chọn số báo đã tạo, bổ sung số trang. Và lưu lại.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng nhanh bài báo theo video dưới đây:

Last updated