Gán chỉ số DOI cho tất cả các bài và số báo

Sau khi đã đăng tải bài báo/số báo nhưng chưa gán DOI, admin có thể gán chỉ số DOI cho tất cả các bài và số báo bằng cách: Tại dashboard chọn Tool => Import/Export => CrossRef XML Export Plugin

Tại box CrossRef XML Export Plugin chọn DOI Plugin Settings

Tại box DOI Plugin Settings kéo xuống dưới chọn Assign DOIs Save lại.Link DOI đã được gán cho tất cả các bài báo/ số báo đã đăng tải trên website.

Last updated