Hướng dẫn gửi bài báo

Để gửi/tải bài báo lên hệ thống OJS của tạp chí, tác giả cần đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản) (Hướng dẫn đăng ký tài khoản như link này).

Đăng nhập vào tài khoản:

Tác giả cần xem kỹ các nội dung yêu cầu đối với bài báo đăng tải lên tạp chỉ, và để đăng tải bài báo mới, tác giả chọn "Gửi bài báo mới"

Bước 1: Kiểm tra và tick vào các yêu cầu của một bài báo được đăng tải trên tạp chí như: Ngôn ngữ, Chuyên mục, đã thực hiện đúng với các yêu cầu theo quy định của tạp chí chưa, Nếu có thêm các ý kiến có thể ghi chú vào nội dung "Ghi chú cho Biên tập viên" để tạp chí có thể theo dõi.

Một tài khoản có thể có vài trò: tác giả, biên dịch, phản biện.... do đó, khi gửi bài báo mới, người gửi nên chọn vai trò tác giả để có thể theo dõi và thuận tiện chỉnh sửa bài báo theo yêu cầu bủa Biên tập viên.

Tick vào ô đồng ý cam kết bảo mật để đảm bảo thực hiện bảo mật dữ liệu theo quy định của tạp chí. Và chọn Lưu và tiếp tục:

Bước 2: Tải bài báo lên hệ thống của Tạp chí.

Chọn Tải lên tệp tin => box Tải bài báo lên xuất hiện => Chọn thành phần bài báo (Văn bản của bài báo trước tiên, sau đó có thể cung cấp thêm hình hay các nội dung bổ sung sau)

Chọn Tải lên tệp tin và chọn tệp cần tải lên. Sau đó ấn Tiếp tục

Bước 3: Nhập siêu dữ liệu của bài báo bao gồm: Tiêu đề (Tiếng Anh, Tiếng Việt); danh sách tác giả, tóm tắt; từ khóa cho bài báo...:

Để thêm đồng tác giả: Chọn Thêm tác giả => Box Thêm tác giả => Điền các thông tin đồng tác giả

Do cách thức hiển thị họ tên theo ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh khác nhau, đối với tác giả nước ngoài vẫn để thông tin họ tên như bình thường; còn đối với tác giả trong nước cần điền:

  • Tên: Tên đệm + Tên riêng

  • Họ: Họ

Và điền đầy đủ Họ + tên đệm + tên riêng và mục "Tên Công khai ưu thích" (Chú ý: Điền cả vào ô Tiếng Việt và tiếng Anh)

Thêm đầy đủ thông tin của tác giả như thông tin liên hệ, quốc tịch, chức danh (nếu có), cơ quan (tiếng Anh & tiếng Việt), tiểu sử khoa học (nếu có)... Lưu ý: điền vai trò của tác giả, nếu đó là tác giả liên lạc chính thì tick vào ô Liên hệ chính từ biên tập. Và ấn Lưu lại

Bước 4: Xác nhận: Sau khi kiểm tra lại các thông tin đã nhập, xác nhận hoàn thành bài nộp

Bước 5: Xác nhận của Tạp chí: Sau khi hoàn thành các thao tác trên, Tạp chí sẽ xác nhận Bài báo đã được ghi nhận vào hệ thống của Tạp chí tại bước 5 và email xác nhận đã nhận được bài báo được gửi tới email liên hệ của tác giả.

Tác giả có thể Xem lại bài đã nộp, hoặc xem lại các bài báo đã gửi, đang phản biện, đang biên tập tại bảng điều khiển của tác giả

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn gửi bài báo đăng trên tạp chí sử dụng hệ thống VOJS theo video dưới đây

Last updated