Gán chỉ số DOI cho bài báo

Chọn bài báo cần gán chỉ số DOI,

Bước 1: Gán bài báo vào số báo cần xuất bản bằng cách vào phần vào phần Xuất bản=> Chọn mục Số Xuất bản=> Chọn Chọn số báo => Chọn số báo phù hợp => Lưu lại

Bước 2: Gán DOI cho bài báo bằng cách vào Chọn mục Định danh => Chọn Gán => Lưu lại (Số DOI sẽ được tạo tự động)

Chỉ số DOI xuất hiện chính là số DOI của bài báo, sau đó ấn Lưu lại

Last updated