Gán chỉ số DOI cho bài báo

Chọn bài báo cần gán chỉ số DOI, vào phần Publication => Chọn mục Identifiers => Chọn Assign
Chỉ số DOI xuất hiện chính là số DOI của bài báo, sau đó lưu lại tại Save là hoàn thành