Gửi bài báo tới phản biện

Sau khi bài báo được tiếp nhận,

Bước 1: gán Biên tập viên cho bài báo

Bước 2: Chọn Gửi phản biện

Chọn người phản biện (biên tập có thể dựa trên số lượng bài đã, đang phản biện, thời gian phản biện....)

Sau khi ấn gửi phản biện, Thông tin người phản biện sẽ hiện lên ở trong hệ thống, và mail sẽ được gửi tới người phản biện

Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho biên tập để gửi bài báo tới chuyên gia phản biện theo video dưới đây:

Last updated