Gửi bài báo tới phản biện

Sau khi bài báo được tiếp nhận,
Bước 1: gán Biên tập viên cho bài báo
Chọn phân công
Chọn người biên tập
Bước 2: Chọn Gửi phản biện
Chọn Gửi phản biện
Chọn người phản biện (biên tập có thể dựa trên số lượng bài đã, đang phản biện, thời gian phản biện....)
Cần chú ý các mốc thời gian khi gửi phản biện, cũng như các file và thông tin trước khi gửi
Sau khi ấn gửi phản biện, Thông tin người phản biện sẽ hiện lên ở trong hệ thống, và mail sẽ được gửi tới người phản biện
Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho biên tập để gửi bài báo tới chuyên gia phản biện theo video dưới đây: