Hướng dẫn tùy chỉnh mẫu in PDF phiếu phản biện

Sau khi tạo được biểu mẫu phản biện (theo hướng dẫn tạo mẫu phản biện), người quản trị tạp chí có thể chỉnh sửa mẫu in phiếu phản biện để xuất ý kiến phản biện ra dạng PDF để in ấn trình ký hoặc lưu trữ...

Để tạo hoặc chỉnh sửa mẫu in PDF phản biện cho các bài báo gửi đăng Tạp chí, người quản trị tạp chí đăng nhập vào tài khoản và tại Dashboard, chọn Cài đặt => Quy trình làm việc => Phản biện => Biểu mẫu phản biện. Chọn vào biểu mẫu phản biện cần tạo hoặc chỉnh sửa mẫu in PDF phản biện => Chọn Tùy chỉnh xuất PDF như hình dưới

Tại box Tùy chỉnh xuất PDF, người quản trị sẽ điền các nội dung cần xuất in dạng PDF vào mục nội dung với các biến như dưới đây, sau đó ấn Lưu lại.

Danh sách các biến sử dụng để tạo mẫu in PDF phiếu phản biện như sau:

{$contextName}: Tên tạp chí

{$submissionTitle}: Tiêu đề bài báo

{$listOfAuthor: Danh sách tác giả

{$reviewerName}: Tên đầy đủ người phản biện

{$suggest}: Đề xuất

{$dateSubmitted}: Thời điểm gửi bài báo

{$daySubmitted}: Ngày gửi bài báo


{$monthSubmitted}: Tháng gửi bài báo

{$yearSubmitted}: Năm gửi bài báo

{$dateCompleted}: Thời điểm gửi ý kiến phản biện

{$dayDateCompleted}: Ngày gửi ý kiến phản biện


{$monthDateCompleted}: Tháng gửi ý kiến phản biện

{$yearDateCompleted}: Năm gửi ý kiến phản biện

{$dateConfirmed}: Thời điểm xác nhận của người đánh giá

{$dayConfirmed}: Ngày xác nhận của người đánh giá


{$monthConfirmed}: Tháng xác nhận của người đánh giá

{$yearConfirmed}: Năm xác nhận của người đánh giá

{$dateAssigned}: Thời điểm chỉ định của người đánh giá

{$dayAssigned}: Ngày chỉ định của người đánh giá


{$monthAssigned}: Tháng chỉ định của người đánh giá

{$yearAssigned}: Năm chỉ định của người đánh giá 


{$dateNotified}: Thời điểm được thông báo của người đánh giá

{$dayNotified}: Ngày được thông báo của người đánh giá


{$monthNotified}: Tháng được thông báo của người đánh giá

{$yearNotified}: Năm thông được báo của người đánh giá

{$dateDue}: Thời điểm đến hạn của người đánh giá

{$dayDue}: Ngày đến hạn của người đánh giá


{$monthDue}: Tháng đến hạn của người đánh giá

{$yearDue}: Năm đến hạn của người đánh giá

{$dateResponseDue}: Thời điểm đến hạn trả lời của người đánh giá


{$dayResponseDue}: Ngày đến hạn trả lời của người đánh giá


{$monthResponseDue}: Tháng đến hạn trả lời của người đánh giá

{$yearResponseDue}: Năm đến hạn trả lời của người đánh giá

Ví dụ: Để tạo 1 mẫu in PDF, người quản trị có thể tạo mẫu như hình dưới đây

Last updated