Hướng dẫn tùy chỉnh mẫu in PDF phiếu phản biện

Danh sách các biến:
{$contextName}: Tên tạp chí
{$submissionTitle}: Tiêu đề bài báo
{$listOfAuthor: Danh sách tác giả
{$reviewerName}: Tên đầy đủ người phản biện
{$suggest}: Đề xuất
{$dateSubmitted}: Thời điểm gửi bài báo
{$daySubmitted}: Ngày gửi bài báo

{$monthSubmitted}: Tháng gửi bài báo
{$yearSubmitted}: Năm gửi bài báo
{$dateCompleted}: Thời điểm gửi ý kiến phản biện
{$dayDateCompleted}: Ngày gửi ý kiến phản biện

{$monthDateCompleted}: Tháng gửi ý kiến phản biện
{$yearDateCompleted}: Năm gửi ý kiến phản biện
{$dateConfirmed}: Thời điểm xác nhận của người đánh giá
{$dayConfirmed}: Ngày xác nhận của người đánh giá

{$monthConfirmed}: Tháng xác nhận của người đánh giá
{$yearConfirmed}: Năm xác nhận của người đánh giá
{$dateAssigned}: Thời điểm chỉ định của người đánh giá
{$dayAssigned}: Ngày chỉ định của người đánh giá

{$monthAssigned}: Tháng chỉ định của người đánh giá
{$yearAssigned}: Năm chỉ định của người đánh giá 

{$dateNotified}: Thời điểm được thông báo của người đánh giá
{$dayNotified}: Ngày được thông báo của người đánh giá

{$monthNotified}: Tháng được thông báo của người đánh giá
{$yearNotified}: Năm thông được báo của người đánh giá
{$dateDue}: Thời điểm đến hạn của người đánh giá
{$dayDue}: Ngày đến hạn của người đánh giá

{$monthDue}: Tháng đến hạn của người đánh giá
{$yearDue}: Năm đến hạn của người đánh giá
{$dateResponseDue}: Thời điểm đến hạn trả lời của người đánh giá

{$dayResponseDue}: Ngày đến hạn trả lời của người đánh giá

{$monthResponseDue}: Tháng đến hạn trả lời của người đánh giá
{$yearResponseDue}: Năm đến hạn trả lời của người đánh giá