Chỉnh sửa nội dung email

Để chỉnh sửa nội dung email thông báo của Tạp chí, admin đăng nhập vào tài khoản và tại dashboard, chọn Công cụ => Quy trình làm việc => Emails
Chọn Mẫu Email và chọn mail cần chỉnh sửa